Dienstag, 3. Oktober 2017

دیدگاهی آزاد و ناتمام در باره‌ی فلسفه‌ی ارجمندی «مار» در آئین یارسان کیخسرو بابائی

دیدگاهی آزاد و ناتمام در باره‌ی فلسفه‌ی ارجمندی «مار» در آئین یارسان
کیخسرو بابائی
- - -
جهانبینی ادیان ابراهیمی در راستای ستیز با جهانبینی ادیان پیش از خود با بسیاری از نمادها راه دشمنی و ستیز را پیش گرفتند و تلاش نمودند تا جای ممکن این نمادها را زشت سازی کنند، و مار یکی از آن نمادهاست.
مار در آئین هندو بسیار ارجمند است و شیوا(بزرگترین خدای هندو) را می‌بینیم که ماری بر گردن او حلقه زده است.
در آئین بودا می بینیم که مار به عنوان نیروی ایزدی بودا را از مرگ نجات می‌دهد.
در درگاه نیایشگاه ایزدیان نقش برجسته‌ی ماری را می‌بینیم که بخشی از آئین پرستش برای ورود به نیایشگاه است. 
در آئین یارسان، می‌بینیم که هفت تن، باوه نائوس(=سولتان سهاک) را شاه ماران می‌خوانند. 
وارونه‌ی آنها، در جهانبینی ادیان ابراهیمی تلاش شده است تا از مار چهره‌ای زشت و خطاکار ساخته شود. این ادیان مار را همدست ابلیس می‌دانند و حتی با ابلیس این همانی می‌دهند چنانکه در یکی از این روایت‌ها ابلیس به صورت ماری به بهشت وارد شده تا ‌آدم و حوا را به خوردن میوه‌ی ممنوعه اغوا کند.
شاید برخی روشنفکران سکولار ما چنین باورهائی را بخشی از خُرافه پرستی پیشینیان خود بدانند و بدون ژرف اندیشی آن را به باد تمسخر بگیرند و آن را رد کنند، ولی واقعیت آنست که سطحی و ساده اندیشی ما در برخورد با این داستان‌های بنیادی می‌تواند نوع تازه‌ای از خرافه اندیشی باشد. ما نبایستی فراموش کنیم که تصویر اندیشی زبان قدرتمندی برای فلسفی اندیشی در گذشته بوده است و حتی هنوز می‌توان ادعا کرد که تصویر اسطوره‌های کهن ذهن و روان ما را بیش از جملات فلسفی مدیریت می‌کنند، و اگر منصفانه قضاوت کنیم یهوه و پدر آسمانی و الله تنها یک تصویر اسطوره‌ای از خدا در ادیان ابراهیمی هستند که ذهن و روان میلیاردها انسان را به تسخیر خود در آورده‌اند.
در جهانبینی اصیل ایران و در آئین یارسان، مار، یکی از پیکریابی‌های خدا و حقیقت هستند. در این جهانبینی و آئین، خُدا و حقیقت، شکل ناپذیر و ناگنجا و پیچیده، با رنگ‌ها و چهره‌ها و پوسته‌های گوناگون هستند.
اساس فلسفی یارسان بر دونادون است، و دونادون همان پوست اندازی گوهر حقیقت می‌باشد، و پوست اندازی مار با پوست اندازی حقیقت اینهمانی دارد.
بنابراین، هر چیزی حقیقت است، و البته نیست. حقیقت در قالب‌ها و پوسته‌های گوناگون شکل پذیر است، اما، هیچ پوسته و قالبی تنها چهره‌ی حقیقت نیست. حقیقت، ناگرفتنی و فرار و پیچنده است ...
و ویژه گی‌های خُدا و حقیقت در جهانبینی اصیل ایران و آئین یارسان با ویژه‌گی‌های مار اینهمانی دارند، و به همین دلیل، مار یکی از پیکریابی‌های خدا و حقیقت در این جهانبینی و آئین می‌باشند.
***
«حقیقت وجودتان همواره در وَشتَن و گشتن و فَرگشتن ... باد»
«حقیقت وجودتان همواره سبز و تازه باد»

Samstag, 23. September 2017

ایستگاه بعدی، اعلام کشور مستقل کردستان است!


ایستگاه بعدی، اعلام کشور مستقل کردستان است!
شمارە معکوس برای همه پرسی استقلال کردستان و بە تبع آن تجزیه عراق آغاز شدە است. استقبال و حمایت عمومی کردها از برگزاری رفراندم در ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ سیاستگذاران حکومت اقلیم کردستان و در راس آنها، آقای مسعود بارزانی را در عملی کردن آن مصمم کرده است. مسعود بارزانی بعد از انجام این همه پرسی بعنوان پرچمدار آن از وجهە ملی پر رنگتری برخوردار خواهد شد و اعتماد بە نفسش برای ماندن در صحنه سیاسی بە فراز دیگری دست میابد.
آقای مسعود بارزانی طی سخنانی بە روز سە شنبه ١٩ سپتامبر ٢٠١٧ یک فرصت سە روزە بە دولت مرکزی عراق داد تا بتواند طرحی کە استقلال کردستان را با ضمانت اجرایی آن از طرف آمریکا و اروپا تضمین کند، ارائه دهد و گر نه همه پرسی را انجام خواهد داد.
با این اوصاف و بنا بە این اولتیماتوم، تنها راە خروجی مسئله همەپرسی خواە اینکه انجام بشود یا نشود، اعلام استقلال کشور کردستان خواهد بود
دولت مرکزی عراق، استقلال کردستان را نخواهد پذیرفت، بویژه کە تمام آکتورهای منطقەای و فرا منطقەای از جمله آمریکا، انگلیس، سازمان ملل و اتحادیه اروپا مخالفت خود را با برگزاری این رفراندم در تاریخ تعیین شدە اعلام کردەاند. با وجود تمامی مخالفتها و تهدیداتی کە از دور و نزدیک ابراز میشوند، بر این باورم کە رفراندم در موعد مقرر انجام خواهد گرفت. بە این لیل کە امتیازات و دستاوردهای آن برای حکومت اقلیم کردستان بیشتر از زیانهای آن خواهند بود، چیزی کە دولتمردان کرد بر آن واقف هستند. گذشتە از این عقب نشینی در برگزاری همە پرسی میتواند بلحاظ روانی یک شکست ملی تلقی شود و مسعود بارزانی را نیز از تبدیل شدن بە یک قهرمان ملی قبل از بە سر رسیدن زمان زمامداریش باز دارد.
تا آنجا کە بە تهدیدات بر میگردد، باید گفت کە دولتمردان اقلیم کردستان بی گدار بە آب نزدەاند و از قبل مخاطرات و موانع سر راە این همە پرسی را بخوبی مورد مطالعه قرار دادەاند و بە واکنشهای احتمالی همسایگان و جامعه جهانی در قبال آن واقف بودەاند. بە زبان دیگر اگر دولتمردان کرد شک میکردند کە انجام همە پرسی، آنان را در سطح منطقەای با خطر جنگ و مداخله نظامی و تحریمهای اقتصادی همسایگان و انزوا در سطح جهانی روبرو میکند، هرگز دست بە قماری کە نتیجەاش فقط باخت باشد، نمیزدند. اینکه استقلال کردستان کی اعلام شود، بستگی بە ضرورت آن و واکنشها و شرایطی دارد کە اقلیم کردستان بواسطه انجام این رفراندم در آن قرار میگیرد.
دولتمردان اقلیم کردستان بە تهدیداتی از این دست آشنا هستند و از آنها تجربه میدانی کسب کردەاند. اینگونه تهدیدات در مقابل خواست فدرالیت برای عراق نیز مطرح شدند بی آنکه اقدام محسوسی برای ممانعت از آن صورت بگیرد. بر عکس و با وجود شکنندگی حکومت اقلیم در آن برهە زمانی، نه اینکه اقدامی عملی و بازدارنده در مقابل آن انجام نشد، بلکه آکتورهای منطقەای و فرا منطقەای برای وارد شدن در معاملات سیاسی و اقتصادی با حکومت اقلیم کردستان بە رقابت پرداختند و هریک در راستای منافع خود بگونەای با نظام جدید کنار آمدند.
در خلال همین هفتە بود کە شرکت روسی روز نفت علیرغم شناختی کە در ملتهب بودن شرایط روز دارد، وارد یک معامله چندین میلیاردی با حکومت اقلیم شد. فعالیتی کە در سال ٢٠٢٠ شروع خواهد شد و نفت و گاز اقلیم کردستان را از طریق خط لوله بە بازارهای جهانی خواهد رسانید. این معامله فقط یک تفسیر بر میدارد و آن اینکه نفت روز میپندارد کە حوادث خاصی کە سرمایەاش را در آینده در اقلیم کردستان بە خطر بیاندازند بە وقوع نخواهد پیوست.
یک اقدام نظامی از طرف دولت مرکزی عراق نیز از هیچگونه مشروعیت عقلانی برخوردار نخواهد بود. حکومت اقلیم نقش مهمی را در عقب راندن داعش و ایجاد ثبات در کردستان ایفا کرده و در این راستا هم پیمان خوبی برای آمریکا و غرب بودە است. همچنین اقلیم کردستان بە میدانی برای تمرین دمکراسی تبدیل شدە است هر چند در این راستا بطور کودکانەای در حالت افتان و خیزان بودە باشد. برهم زدن ثبات کردستان امکانات تازەای را برای داعش کە آخرین نفسهای خود را تجربه میکند، فراهم خواهد آورد و راە را برای دخالتهای سیاسی و نظامی همسایگان نیز خواهد گشود. منطقه ظرفیت یک جنگ تازه در عراق و در مرزهای سوریه کە هنوز جولانگاه داعش است را ندارد.
کشور مستقل کردستان در حال تشکیل شدن است و حقوق و مسئولیتهای تازەای برای آن تعریف خواهد شد و کردستان باید خود را برای آرایش سیاسی تازەای در سطح داخلی و منطقەای، بویژه در قبال همسایگانی چون عراق، ایران ترکیە و سوریه آماده سازد.
ایران بغیر از مسئله کردها، نگران نفوذ دشمنان و رقبای سوگند خوردە خود، اسرائیل و عربستان سعودی در کردستان خواهد بود و این بابت را بدقت رسد خواهد کرد. یکپارچگی عراق بعنوان یک کشور شیعی تحت نفوذ ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، پدیدەای کە ایران برای آن هزینه گزافی پرداختە و ناچار برای ابقای آن خواهد کوشید.
ترکیە و سوریه نیز بخاطر مسئله ملی کردها کە خود عمیقا با آن درگیرند، تلاشهای خود را برای پیشگیری از این رفراندم و تشکیل استقلال کشور کردستان بکار خواهد گرفت، اما بدون تردید زیان استقلال کردستان برای ترکیە و سوریه کمتر از زیان آن برای ایران خواهد بود.
مهار گروههای سیاسی کرد متبوع همسایگان نیز ابعاد تازەای بخود میگیرد و حکومت کردستان بعنوان یک کشور مستقل باید مسئولیت بیشتری در جهت رعایت حقوق ملی همسایگان، از آن جمله کنترل مرزهایش از خود نشان دهد و ناچار بە اتخاذ محدودیتهای بیشتر برای این جریانات اقدام میکند.
در مقابل موقعیت سیاسی کردستان بعنوان یک کشور مستقل بلحاظ سیاسی منسجمتر و از حقوق و حمایت بین المللی بیشتری برخوردار خواهد شد و از این رو میتواند کنترل بیشتری بر اوضاع داخلی و محدود کردن مداخە همسایگان داشته باشد.
موارد سختی در این راستا وجود دارند کە راە حلی برای آنها در کوتاه مدت دیدە نمیشود و از همە مهمتر مسئله سیادت بر کرکوک است. حکومت اقلیم کرکوک را قلب کردستان قلمداد میکنند، ترکمنها و عربها هم بە این نسبت کرکوک را از آن خود میدانند. کرکوک و دیگر مناطق مورد دعوی میروند تا مانند کشمیر هند و پاکستان تا مدتها همچنان مورد منازعە و مناقشە باقی بمانند.
در عرصه داخلی باید دانست کە حمایت عمومی از مسئله همەپرسی و بە تبع آن از استقلال کردستان بە معنی رضایت بر عملکرد حکومت اقلیم نیست. خو گردانی یک حق و آرزوی دیرینه است و کردها بهای گزافی را در جهت بدست آوردنش پرداختەاند.
همەپرسی یک اقدام و تأثیراتش نیز بسرعت گذرا هستند. احساساتی کە انجام این همە پرسی با خود دارد فرو خواهند نشست و مردم بە زندگی عادی خود بر میگردند. توقعات از حکومت اقلیم کردستان در بهبود بخشیدن وضعیت رفاهی و معیشتی، بهبود عدالت اجتماعی، آزادی بیان و اندیشە، جلوگیری از فساد مالی، حقوق زنان و از همە مهمتر تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان دوباره بعنوان مسئله و دغدقە روز مطرح و با شدت بیشتری دنبال خواهند شد.
در حال حاضر احزاب کردی بغیر از حزب جنبش تغییر( گۆڕان) و جماعت اسلامی کردستان کە شرایط را مناسب برای برگزاری رفراندم مناسب نمیدانند، دیگر احزاب بنا بر مصلحت ملی در یک سنگر جای گرفتەاند و از همەپرسی استقلال حمایت میکنند. بیاد داشتە باشیم کە چنین رفراندمی و عواقب سیاسی آن مشروعیتش را بطور مستقیم از آراء مردمی میگیرد و تکیه بر آن دارد، نه از احزاب سیاسی آنها. باید اعتراف کە ایستادن در مقابل رفراندم شجاعت فردی و سیاسی فوق العادەای میخواهد، چە این روزها فضای احساسات ناسیونالیستی بسیار پر شور و برچسبهای خیانت برای مخالفان پر چسپند.
فراموش نکنیم کە در ورای خواستهای سیاسی، همچون خودمختاری، خودگردانی دمکراتیک، فدرالیزم و داشتن کشور مستقل مجموعەای از خواستەها، آمال و آرزوها وجود دارند کە از طریق تعامل و همزیستی با دیگر ملل تحقق نیافتەاند، از این روست کە کردها خواهان خودگردانی شدەاند. پیش فرض آنها این بودە است کە یک حکومت خودی میتواند یا میبایستی بتواند کە بە خواستەهای آنها جامه عمل بپوشاند. دستیابی بە آزادی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی از جمله دستمایەهایی مبارزاتی کردها بودەاند و گر نه داشتن کشور و پرچم بخودی خود فقط بلحاظ احساسی جوابگو خواهند بود.
میزان مشارکت اقلیتهای دینی و مذهبی، مانند شیعیان، یزیدیها، یارسانها(کاکەیی) زوایای نیمە پنهانی را از رضایت و خشنودی مردم بە نسبت عملکرد حکومت اقلیم بنمایش میگذارد. چون بسیاری تثبیت اقلیم کردستان بعنوان یک کشور مستقل را تداوم وضع موجود میدانند. حکومتی کە نتوانستە است حقوق شهروندی برابر را برای آنان فراهم آورد و از جان و مال و کرامت آنان در مقابل جنایات داعش و دیگر گروههای افراطی دفاع کند. نه تنها در دفاع کردن عاجز بودە است بلکه اتهام خیانت بە ایزدیها را بدنبال خود میکشاند.
حسین خلیفە
اسلو، ٢٢ سپتامبر ٢٠١٧

Sonntag, 3. September 2017

باتشکرودرودازیارعزیزجناب فرمان سهرابی برای شعرزیباودلگیرش دروصف دانشمندتکرارنشدنی یارسان -آسیدقاسم افضلی شاه ابراهیمی

💐تقدیم وه روح پاک آقام آسیدقاسم افضلی💐

هو اول آخرم یار

قاسم یانه درونم پره له دردن
قلاچه  دلم ، ماتم  و  گردن

خم  دورید  روح  و گیانم  سندن
سفر بی بازگشت دیار یارد کردن

قاسم شونه گی دست خاس ورنگینه
شیرینی  گفتارت ، شهد  و انگبینه

وه نوای اتمیوره ت دل وه کمینه
نیوره گه ی جمالت شیداوشمینه

عارف  و  سخنور دی جور  خوت نیه
سخندان ودانشمند دی جور خوت نیه

بی باک و دلیر دی جور خوت نیه
شجاع ونترس دی جور خوت نیه

ناطق  و عاقل دی  جور  خوت نیه
دانشمندو عارف دی جور خوت نیه

دلسوز  و دلپاک  دی  جور خوت نیه
شیواو شیدای حق دی جور خوت نیه

خزانه دلت پر له گوهر بی
سرشت پاکت ازل جوهربی

سربازسینه چاک قله ی نیوری
تسلیم وه امر ابراهیم سویری

دوس ومریدان چو وه راتن
 وه لاله ودعا دس وه خلاتن

یانه آخرت هی هات هی هاتن
بشمان وه دیوریت گل وملاتن

قوربان  خود و  شیرینی  جمالت
شاه ابراهیم داس وی طور کمالت

شعر از کمترین:فرمان سهرابی شیرین آب

منبع کانال عاشقان حضرت شاه ابراهیم 
@asheghaneshahebrahim


Freitag, 21. Juli 2017

چند خط شعر در وصف پیر بزرگوار زنده یاد آسید سلیمان میره بیگی (بانمله)


شعر بسیار زیبا از شاعر توانا و یار همیشه درصحنه خاندان شاه ابراهیم آقای سلیم فرجی در وصف زنده یاد سیدسلیمان میره بیگی(بانمله)

چند خط شعر در وصف پیر بزرگوار زنده یاد آسید سلیمان میره بیگی (بانمله)


دلم پر دردن دلم پردردن 
آقام له شونت دلم پر دردن

 هوشم نمنن حوسم پردن
پی نادیاریت حناسم سردن

 هی بِیدادمَن پی سی سلیمان
پهلوان دین له عرصهٔ میدان

فلک لی ناوخت تیر نیشان کردن
یک جه پیروان شاه سلطان بردن

  صحراو دشت و کوه تمام بونه گِل
داخ مردنت درناچو له دل

آقا مر مردن هر رای نجاتن 
سادات کل خمبار مریدان ماتن

مریدان جمن گشت نه مزارت 
خویشکو برا لیل دلدارت 

سی کاوه و نوردین شم اجاقت
پژمردهٔ بی آو چون گل له باخت

دویت و کرو لیل چنی خویشانت 
شین محشر کن له خانیانت 

گریه و زاریمه لی یک سال تمام
روژم تاریکه چون شون نه لام

زوانم قاصر له وصفت بویشم
پی تو ای پیرم نمنن هوشم

هم سید هم پیر هم سردارم رو
هم له اولادان شهسوارم رو
  
سی قاسم پسند دلاورم رو
کی خسرو قامت شعلهٔ خورم رو

سلیم دی بسه کم بکه زاری
و مردم بیه صبرو دلداری 

دنیا نه ازل وی طوره مبو
هرکسی آما آخر سر مچو 

وی دنیا فانی مورون پنا 
عاقبت بو و مرگ فانیت بوفنا 

هی دل مر تیمور نه بانیاران نیت
سان سلسه تکیه داران نیت

مرسی رضابیگ حاضر و جنگ نیت
دله کی توپال  او رو و تنگ نیت

شاهی نادرشاه تو له ایران نیت
 مرآسی تیمور سراو تیران نیت 

هی دل له شامار سی ابراهیم نیت
تکیه دار دور دین قایم نیت 

کوا آسی قاسم پیر فرزانه
پا نیاو میدان و بی بهانه 

کون و کوچین پیران ورین
کون نامداران نه ایران زمین 

سلیم له و بونه حناسم سردن
چارهٔ مردنی هر بو و مردن 

روحش شاد و همت آن پیر بزرگوار در میان ما باشد .


Donnerstag, 20. April 2017

زمانی که برای اولین بار آقا سید قاسم افضلی به وسیله موتور برق و لامپ های الکتریکی بارگاه حضرت بابایادگار را نورانی میکند

زمانی که برای اولین بار آقا سید قاسم افضلی به وسیله موتور برق و لامپ های الکتریکی بارگاه حضرت بابایادگار را نورانی میکند . مرحوم میرزا
حسین سهرابی این شعر را برای قدر دانی از این پیر بزرگوار میسراید .
قاسم روشن کی 
چراغ چشمه یاری روشن کی
شکاکان درساخ حلقه ی کمن کی
معاندینی کل ریشه کن کی


حسن و حسین بی تفاوت کی
مدام نه قاپی هردو خدمت کی
هیچ وقت تفاوت نزانن له بین
اخلاصن و ذات حسن و حسین
التجام ایدن ابراهیم صویر
پادشای خزوپوش خائن نه خوگیر
نه کل اقدامی هر بامراد بو
مریدان له سای فری آزاد بو
یانه پر نه در دانه و گوهر بو
باغچکه دائم هر باثمر بو
نه حیص معاش دل بی خیال بو
دشمنانی گشت بی پر و بال بو
تکیه گای امید نزدیک و دویر بو
معاندینی نه حسرت کور بو
التجام عیدن و پیر پر زور
دیده ی دشمنان دایم بکی کور
امیدوارم و شاه ابراهیم
نگهداری بو درم و دایم
مدام و روی میل پشت پنای بو
گشادی مشکل مردم له لای بو
دوسانی دلشاد دشمن فنا بو
امری چون سکه ی رواج روا بو
بزمی چون بساط روشنی شم بو
میردان له بزم مجلسی جم بو
هانیتا و غسلان میر سرانه
بالویل دانای دالاهو یانه
نه صدای کلام او پر صدا بو
خاصه غلامان للی رضا بو
باقی وسلام پیر باشرطم
نه سردی زمان خیلی دلسردم
حسینم له وضع دنیا دلگیرم
مدام پروانه ی پای شمع پیرم
با تشکر له کا ادریس مرادی